TÜRK AKREDİTASYON KURUMUNDA ÇALIŞAN TAŞERON PERSONEL İLE İLGİLİ İLAN

          Türk Akreditasyon Kurumunda; 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddede düzenlenen, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazananlar Ek-1 sayılı listede; mevzuatınca aranan şartları taşımadığından başvurusu kabul edilmeyenler Ek-2 sayılı listede gösterilmiştir.

      1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Usul ve Esaslar Tebliğinin 10. maddesinde belirtilen, "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Sınava girme hakkı elde edemeyenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde başvuru yaptıkları birime gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.

          İlgililere ilan olunur.

    

EK - 1: Başvuruları Kabul Edilen ve Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

EK - 2: Başvuruları Kabul Edilmeyenlere Ait Liste

Yayınlanma Tarihi:31.01.2018