T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerKurumsal İletişim Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, ana görev ve sorumluluklarımız bağlamında ön plana çıkan “tarafsızlık”, “yetkinlik”, “kamu hizmeti hassasiyeti” ve “özel sektör odaklı” karakterimizin “TÜRKAK” markasının olmazsa olmazı olduğunu gözeterek, ulusal ve uluslararası çevrelerde, iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Kurumumuzu anlatmak ve tanıtmak hedefiyle çalışmaktadır.

TÜRKAK, 4457 sayılı Kanun’da açıkça belirtildiği üzere; Türkiye’de “uygunluk değerlendirme faaliyetlerini” akredite etmek üzere “yetkili tek kurum” olarak belirlenmiştir.

TÜRKAK’tan başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi, kurumumuzun görev alanına giren “kalibrasyon, deney, tıbbî deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini” akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.

Aynı zamanda akreditasyonun evrenselliği gereği olarak TÜRKAK, bölgesel ve çatı birlikler; Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (European Accreditation - EA) ve OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Çalışma Grubu (OECD Good Laboratory Practices - GLP) ile çok taraflı ve karşılıklı tanınma anlaşmalarına imza atmış olup ulusal ve küresel ölçekte tüm gereklilikleri yerine getirmektedir.

İletişim Müdürlüğümüz; bu ulusal ve uluslararası sorumluluklarımızın gereği olarak kurumsal yapımızı güçlendirmek, temsil gücümüzü artırmak, ülkemize değer katan diğer kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, akreditasyonun önem ve değerini gösteren materyaller hazırlamak, kurumsal tanıtıma destek vermek, iyi uygulama örneklerinin kurumumuzda ve paydaşlarımızda hayata geçmesine yardımcı olmak ve ülkemizde akreditasyonu teşvik etmek amacıyla 2020 yılında yeniden yapılandırılmıştır.

Müdürlüğümüz; problemlerin çözümünün yanında fikir ve proje paylaşımını da içeren özgün bir iletişim biçimi benimsemiştir. Kurumsal yapımızın değişen şartlarla uyumlu olarak geliştirilmesi iradesi doğrultusunda, personelimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni medya araçlarında kurumsal tanınırlığı destekleyen içeriklerin artırılması da Müdürlüğümüzün çalışma öncelikleri olarak benimsenmiştir.

20 seneyi aşkın tecrübesiyle TÜRKAK, uluslararası anlaşmalara konu olan tüm alanlarda faaliyetlerini dinamik bir anlayışla sürdürmekte, Cumhuriyetimizin 100. yılına güvenle ilerleyen ülkemiz için ticarette teknik engellerin kaldırılması çabasında, hayatî role sahip olduğunun bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir.