T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerÜrün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı

Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı; TS EN ISO/IEC 17065 "Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar", TS EN ISO/IEC 17020 "Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar" standartlarına ek olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK’ın rehber dokümanlarını kullanarak ürün belgelendirme kuruluşlarının ve muayene kuruluşlarının bu standartlar ve dokümanlarda belirtilen kıstaslara uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütür.

Altını çizmek gerekir ki 4457 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere; Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.

Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı hizmet alanında bulunan TS EN ISO/IEC 17065 standardı ürün belgelendirme kuruluşlarının ve TS EN ISO/IEC 17020 standardı ise muayene kuruluşlarının kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koyar. Bu standartlara göre akredite edilen ürün belgelendirme kuruluşları veya muayene kuruluşları, TÜRKAK tarafından belirli aralıklarla denetlenir ve denetim sonuçlarına göre akreditasyonlarının devam edip etmemesi kararı verilir.

Diğer yandan, Başkanlığımız tarafından onaylanma amaçlı akreditasyon konularında yoğun şekilde faaliyet gösterilmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, 3. taraf bağımsız uygunluk değerlendirme hizmeti gerektiren CE işaretli ürünlerde, piyasaya arz öncesi, uygunluk değerlendirme hizmeti sağlamaktadır. Bu çerçevede, 768/2008/EC Avrupa Birliği mevzuatına göre onaylanmış kuruluş adayı UDK’nın ilgili yetkili otoriteye başvuru sırasında sunması gereken evraklar arasında akreditasyon sertifikası bulunur. Bu doğrultuda tamamen “gönüllülük” esasına dayanan “akreditasyon” onaylanma amaçlı başvurularda bir ön gereklilik ve “zorunluluk” hâlini almıştır. Onaylanma amaçlı akreditasyon başvuruları TÜRKAK tarafından “EA-2/17 Onaylanma Amaçlı Akreditasyona İlişkin Doküman”ına göre belirlenmiş politika ve çoğunluğu TS EN ISO/IEC 17065 standardı çerçevesinde ele alınmaktadır.

Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığımız, faaliyetlerini genel olarak akreditasyon başvurularının nasıl yapılacağı, TÜRKAK tarafından bu başvuruların nasıl ele alınacağı ve denetim süreçlerinin anlatıldığı P701 prosedürü ve bunun yanında sırasıyla muayene kuruluşlarının ve ürün belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonuna dair gerekliliklerinin açıklandığı R50.01 ve R50.04 rehberleri ile onaylanma amaçlı akreditasyon rehberi R10.13’e göre gerçekleştirmektedir. Bunların yanında zaman zaman sektör spesifik rehberler yayımlamakta ve bu konularda akreditasyon süreçlerine açıklık getirmektedir.

Başkanlığımız hayatımızın her anında hayata dokunan ürünlerin, ekipmanın, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından asgari sağlık ve güvenlik şartlarını karşıladığını gösteren Avrupa Birliğinin "Yeni Yaklaşım Direktifleri"ne uygunluk işareti CE markalı ürünler için kamuoyunda güveni tesisi etmektedir. Bu doğrultuda, önleyici hekimlik olarak gördüğü görev ve sorumluluklarını, yaptığı işi kutsal addederek ve verdiği kararların önemini kavrayan bir anlayışa sahip, yetkin denetçi ve teknik uzmanlarıyla yerine getirmektedir.