T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

28.09.2021  Duyurular
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİRİŞ SINAVI

SONUÇ DUYURUSU

 

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Sonucu Asil ve Yedek Kazanlar Listesi için tıklayınız

 

Açıklama:

A. Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı sonucunda aslen atanmaya hak kazananların atama işlemlerinin yerine getirilebilmesi için;

  1. Atama başvuru dilekçesi. Form için tıklayınız
  2. Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)
  3. Sağlık Durumu Raporu;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hüküm kapsamında "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması" gerektiğine dair kararın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmesi gerekmektedir.

  1. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir)
  2. Mal bildirimi formu arkalı önlü tek nüsha olacak Form için tıklayınız
  3. Arşiv araştırmasına dair form. Form için tıklayınız

İlgili belgeleri, 13/10/2021 Saat 18:00’e kadar elden ya da posta yolu ile Türk Akreditasyon Kurumu genel evrakına teslim ederek atamalarının yapılmasını talep etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde anılan atama başvuru dilekçesini teslim etmeyerek atanmayı talep etmeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.

Bilgi için iletişim numaraları: +90 (312) 410 8275

B. Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları ayrıca yazılı olarak bildirilecek olup ilgililerin, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden on beş gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın on beş gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların atanma onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında başarı sırası önceliğine göre yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlanen duyurulur.