T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerMuayene Akreditasyon Başkanlığı

Muayene Akreditasyon Başkanlığı; TS EN ISO/IEC 17020 "Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar" standardına ek olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜRKAK’ın rehber dokümanlarını kullanarak muayene kuruluşlarının bu standart ve dokümanlarda belirtilen kıstaslara uygunluğunun denetlenmesi ve akredite edilmesi işlemlerini yürütür.

Altını çizmek gerekir ki 4457 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere; Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.

Muayene Akreditasyon Başkanlığı hizmet alanında bulunan TS EN ISO/IEC 17020 standardı muayene kuruluşlarının kalite yönetim sistemi ve teknik yeterliliğine dair genel şartları ortaya koyar. Bu standarda göre akredite edilen muayene kuruluşları, TÜRKAK tarafından belirli aralıklarla denetlenir ve denetim sonuçlarına göre akreditasyonlarının devam edip etmemesi kararı verilir.

Muayene Akreditasyon Başkanlığımız, faaliyetlerini genel olarak akreditasyon başvurularının nasıl yapılacağı, TÜRKAK tarafından bu başvuruların nasıl ele alınacağı ve denetim süreçlerinin anlatıldığı P701 prosedürü ve bunun yanında sırasıyla muayene kuruluşlarının  akreditasyonuna dair gerekliliklerinin açıklandığı R50.01 rehberine göre gerçekleştirmektedir. Bunların yanında zaman zaman sektör spesifik rehberler yayımlamakta ve bu konularda akreditasyon süreçlerine açıklık getirmektedir.

Başkanlığımız önleyici hekimlik olarak değerlendirdiği görev ve sorumluluklarını, yaptığı işi kutsal addederek ve verdiği kararların önemini kavrayan bir anlayışa sahip, yetkin denetçi ve teknik uzmanlarıyla yerine getirmektedir.