T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerPersonel Destek Hizmetleri Başkanlığı

Kurumumuz öncelikli sorumluluğu olarak ISO/IEC 17011 standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi altında, yüksek kaliteli hizmet sunmak, sistemi sürekli olarak iyileştirmek ve toplumsal fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Kurumumuz yetkin ve yeterli insan kaynağı ile akreditasyon faaliyetlerini; bağımsızlığını, tarafsızlığını ve objektifliğini zedeleyecek her türlü ticari, mali, siyasi, idari etkilerden arınmış şekilde ve kâr amacı gütmeksizin yürütmektedir.

Başkanlığımız,  Kurumumuz bu faaliyetleri yürütürken sınırlı kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile zamanında sunma bilinciyle tedarik işleri, insan kaynağı süreçlerinin yönetimi ve bilgi teknolojileri anlamında destek hizmetleri sunmaktadır.

Başkanlığımız bu doğrultuda Tedarik İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde barındırmaktadır.

 

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, TÜRKAK’ın hedefleri ve kurumsal stratejik planları doğrultusunda, işe uygun idari ve uzman insan gücü alımını gerçekleştirmek ve insan gücünün Kurumumuz bünyesinde çalışan memnuniyeti yüksek bir şekilde görev yapmasına olanak sağlamak amacı ile her türlü çağdaş insan kaynakları uygulamasını yürütmektedir.

Müdürlüğümüz, insan kaynakları yönetimi konusunda;

  • Çalışanlara açık iletişim olanakları sağlayarak onların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Her pozisyonun özelliklerine göre uygun personel profilini oluşturmak
  • İşe uygun adayları seçmeye yönelik en iyi seçme-yerleştirme sistemlerini kurmak ve işletmek,
  • Adil performans ölçütleriyle personelimize sağlam altyapılar kurarak sistemi sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  • Modern ve huzurlu bir çalışma ortamında, katılımcı yönetim anlayışı ile karşılıklı güvene ve saygıya dayalı ilişkilerin gelişimi için çalışmaktadır.

Bu bağlamda, Kurumumuzun misyon, vizyon, politikaları ile temel değerlerine bağlı kalarak izlemsel hedefler ile uyumlu, uygulanabilir ve değerlendirilebilir insan kaynakları stratejileri Müdürlüğümüz tarafından benimsenmiştir.

Tedarik İşleri Müdürlüğü
 

Tedarik İşleri Müdürlüğü, TÜRKAK üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak, 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu” hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan hizmet, evrak ve arşiv işleri, araç-gereç, makine-teçhizat, demirbaş ve tüketim malzemelerinin kesinleşen bütçe ve ödenekler dâhilinde planlar, şeffaf ve etkin şekilde satın alır. Bu süreçler sürdürülürken, bu alımların TÜRKAK’ın menfaatleri doğrultusunda yapılması için kısa, orta ve uzun vadeli iş planları dâhilinde hareket edilmesi ve tüm boyutlarıyla şeffaf ve tam rekabetçi bir ortam oluşturulması prensipleri ile hareket edilmektedir.

Kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik, etkin ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi, savurganlığın önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi için, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları bağlı bulunduğumuz mevzuatlar çerçevesinde en uygun ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak için çaba sarf eden Müdürlüğümüz, tedarik zinciri riskleri, sürdürülebilirlik gibi temel unsurları dikkate alarak etkin satın almalar yapmaktadır. Diğer yandan hizmetin verildiği birimle koordineli bir şekilde çalışarak ihtiyacın doğru zamanda ve en iyi durumda temin edilmesi hedeflenmektedir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü
 

Bilgi İşlem Müdürlüğünün temel işlevi TÜRKAK için gereksinim duyulan yazılımları geliştirme, donanımları belirleme, ağ altyapısını planlama ve işletme, e-posta ve diğer hizmetlerin kesintisiz çalışmasını sağlayacak planlamaları yaparak sunucu parkurunu yönetmektir.

Müdürlüğümüz; Kurumumuza, uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ve denetçi/teknik uzmanlarımıza akreditasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için teknik destek sağlamaktadır. Ayrıca teknolojiyi yakından izleyerek güncel sistemlerin Kurum faaliyetlerine entegrasyonu amaçlayan Müdürlüğümüz, teknolojik gelişmeler, kullanıcı ihtiyaçları, sistem ve bilgi güvenliği, kullanım kolaylığı ve kullanıcı memnuniyetini göz önünde tutarak bilişim altyapısının güncelliğini sağlamakta ve bilgi teknolojilerinin gereksinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermektedir.

Sağlanan hizmetlere ilişkin bilgi trafiği bilgileri 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat gereğince saklanmakta ve bu bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve gizliliği korunmaktadır.

Akreditasyon sürecinde yer alan tüm kurum, kişi veya kuruluşlardan, bu süreç içerisinde elde edilen bilgilerin TS EN ISO/IEC 27001 “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standardı ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun olarak kullanılması sağlanmaktadır.

Başta akreditasyon süreçleri olmak üzere Kurum, iş süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde geliştirilip yönetilen TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portali, TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS), Yeterlilik Testleri Bilgi Sistemi (YETBİS), Sertifikalı Referans Malzeme Bilgi Sistemi (REMBİS) ve Laboratuvar Eğitimi Bilgi Sistemi (LEBİS) uygulamaları, ISO/IEC 17011 standardı ve ilgili TÜRKAK rehberleri doğrultusunda geliştirilmiş ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmetine sunulmuştur.