T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Birimlerİç Denetim Birimi

Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetim ve iç denetçi kavramları kamu yönetimimize dahil edilmiştir. 5018 sayılı Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.

Bu çerçevede 5018 sayılı Kanunun 63. maddesi gereği kurumumuzda iç denetim faaliyetleri 2017 yılında başlamış olup, 2019 yılında İç Denetim Birimi kurulmuştur. İç Denetim Birimi, 2 iç denetçi ile doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olmakla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun denetimi ve gözetiminde faaliyetlerini yürütmektedir.

İç denetim faaliyetleri, Kurumumuzda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esas olmak üzere İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından hazırlanıp yürürlüğe giren Kamu İç Denetim Standartları, Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Denetim Genel Tebliği ve diğer düzenlemeler ile Kurumumuz İç Denetim Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

İç Denetim Biriminin görevleri aşağıdaki gibidir.

  • Kurum kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
  • Denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek
  • Kurumun kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,
  • Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Üst Yöneticinin onayına sunmak
  • İç Denetim Biriminin faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiye bilgi vermek ve izleme sonuçlarını Üst Yöneticiye raporlamak,
  • Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Üst Yöneticiye sunmak,

İç Denetim Birimi olarak vizyonumuz; mesleki etik değerlere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürekli kendini yenileyen ve kurum faaliyetlerine değer katan bir yaklaşımla denetim faaliyetleri sunmaktır.