T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerDenetim, Eğitim ve Projeler Akreditasyon Başkanlığı

Öncelikli sorumluluğu olarak ISO/IEC 17011 standardının şartlarına uygun bir yönetim sistemi altında, yüksek kaliteli hizmet sunmayı, sistemi sürekli olarak iyileştirmeyi ve bu doğrultuda toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen, akreditasyon hizmetlerinde güvenin sembolü, küresel ölçekte öncü ve saygın Kurumumuz, bilimsellik ve verimlilik temelinde oluşturduğu yeni yapısında, 2020 yılında, Denetim, Eğitim ve Projeler Akreditasyon Başkanlığını hayata geçirmiştir.

Denetim, Eğitim ve Projeler Akreditasyon Başkanlığı, TÜRKAK denetçi/teknik uzman havuzu, eğitim, iş geliştirme ve projeler ile ilgili işlemlerden sorumlu akreditasyon başkanlığıdır. Bünyesinde Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Denetçi / Teknik Uzman ve Eğitim Müdürlüğü veİş Geliştirme ve Projeler Müdürlüğü olarak üç müdürlük yer almaktadır.

 

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, ana görev ve sorumluluklarımız bağlamında ön plana çıkan “tarafsızlık”, “yetkinlik”, “kamu hizmeti hassasiyeti” ve “özel sektör odaklı” karakterimizin “TÜRKAK” markasının olmazsa olmazı olduğunu gözeterek, ulusal ve uluslararası çevrelerde, iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Kurumumuzu anlatmak ve tanıtmak hedefiyle çalışmaktadır.

TÜRKAK, 4457 sayılı Kanun’da açıkça belirtildiği üzere; Türkiye’de “uygunluk değerlendirme faaliyetlerini” akredite etmek üzere “yetkili tek kurum” olarak belirlenmiştir.

TÜRKAK’tan başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi, kurumumuzun görev alanına giren “kalibrasyon, deney, tıbbî deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini” akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.

Aynı zamanda akreditasyonun evrenselliği gereği olarak TÜRKAK, bölgesel ve çatı birlikler; Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum - IAF), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (European Accreditation - EA) ve OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Çalışma Grubu (OECD Good Laboratory Practices - GLP) ile çok taraflı ve karşılıklı tanınma anlaşmalarına imza atmış olup ulusal ve küresel ölçekte tüm gereklilikleri yerine getirmektedir.

İletişim Müdürlüğümüz; bu ulusal ve uluslararası sorumluluklarımızın gereği olarak kurumsal yapımızı güçlendirmek, temsil gücümüzü artırmak, ülkemize değer katan diğer kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek, akreditasyonun önem ve değerini gösteren materyaller hazırlamak, kurumsal tanıtıma destek vermek, iyi uygulama örneklerinin kurumumuzda ve paydaşlarımızda hayata geçmesine yardımcı olmak ve ülkemizde akreditasyonu teşvik etmek amacıyla 2020 yılında yeniden yapılandırılmıştır.

Müdürlüğümüz; problemlerin çözümünün yanında fikir ve proje paylaşımını da içeren özgün bir iletişim biçimi benimsemiştir. Kurumsal yapımızın değişen şartlarla uyumlu olarak geliştirilmesi iradesi doğrultusunda, personelimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni medya araçlarında kurumsal tanınırlığı destekleyen içeriklerin artırılması da Müdürlüğümüzün çalışma öncelikleri olarak benimsenmiştir.

20 seneyi aşkın tecrübesiyle TÜRKAK, uluslararası anlaşmalara konu olan tüm alanlarda faaliyetlerini dinamik bir anlayışla sürdürmekte, Cumhuriyetimizin 100. yılına güvenle ilerleyen ülkemiz için ticarette teknik engellerin kaldırılması çabasında, hayatî role sahip olduğunun bilinci ile faaliyetlerine devam etmektedir.

İş Geliştirme ve Projeler Müdürlüğü

Ülkemizin akreditasyon alanında modern ve küresel uygulamalardan en üst düzeyde fayda sağlaması, TÜRKAK’ın kapasitesini ve verimini artırmaya yönelik projelerin başlatılıp sonuçlandırılması, paydaşlarımızın ve piyasa aktörlerinin yeni hizmet alanlarıyla ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi Müdürlüğümüzün ana hizmet çerçevesidir.

2020 yılında verimlilik ve bilimsellik prensibiyle yenilenen organizasyon şeması ile faaliyetlerimizi tecrübeli ekibimizle ve stratejik yönetim anlayışıyla sürdürmekte, Denetim, Eğitim ve Projeler Akreditasyon Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekteyiz.

Ülkemizdeki kamu otoriteleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş güdümlü çalışmak Müdürlüğümüzün misyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca, diğer akreditasyon kuruluşları ile iş birliği çerçevesinde yürütülebilecek faaliyetleri tasarlamak, uygulama sürecini takip etmek de başlıca amaçlarımızdandır.

Öncelikli faaliyetlerimiz arasında kurumsal kapasitemizin iyileştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin akreditasyon süreçlerinde etkin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak; ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesini sağlamak, TÜRKAK’ın görev alanına giren konularda, ilgili kamu kuruluşları ile iletişimi güçlendirerek eylem planları kapsamında önerilerde bulunmak yer almaktadır.

Ülkemizin dünyaya açılan öncü kuruluşlarından biri olan TÜRKAK, uluslararası kuruluşlarla iş birliğine açık yapısı ile akreditasyon süreçlerinde “en iyi uygulama” örneklerine vakıftır. Müdürlüğümüz; uluslararası deneyimleri gözeten, yenilikçi, açık fikirli karakteri, pragmatik ve kararlı bir duruşu ile TÜRKAK’ın geleceğine yönelik katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Denetçi/Teknik Uzman ve Eğitim Müdürlüğü

TÜRKAK, uluslararası alanda teknik engellerin kaldırılması ve küresel rekabette itici güç olabilmek adına “uygunluk değerlendirme faaliyetlerini” titizlikle sürdürmektedir.

Kurumumuz; görev alanına giren uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin akreditasyon hizmetlerini yürütmek üzere sahip olduğu personel kaynağının yanında ulusal ve uluslararası alanda yetkinliklerini kanıtlamış iç ve dış kaynaklı (sözleşmeli) denetçi ve teknik uzmanlardan da yararlanmaktadır.

TÜRKAK, ISO/IEC 17011 standardı, üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (European Accreditation-EA), Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (International Laboratory Accreditation Cooperation-ILAC), OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (OECD Good Laboratory Practices) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) tarafından yayımlanmış dokümanlar çerçevesinde yetkin, işin mutfağında yetişmiş denetçi ve teknik uzmanları akreditasyon süreçlerinde görevlendirmekte ve bu uzmanların sürekli olarak kendilerini geliştirip yenilemelerini teşvik etmektedir.

Müdürlüğümüz, "denetçi/teknik uzman havuzu"na ilişkin iş ve işlemlerin TÜRKAK prosedürlerine uygun olarak yürütülmesini koordine etmek ve izlemekten sorumludur. Bu çerçevede;

  • Denetçi/teknik uzman ihtiyaç analizlerini,
  • Uzmanların değerlendirilmesi ve yetkilendirilmesini,
  • Performanslarının düzenli olarak izlenip değerlendirilmesini,
  • Eğitim ve deneyim paylaşım toplantılarında karara bağlanan ihtiyaçların takibini,
  • Personel yetkinliklerinin sistematik olarak gözden geçirilmesini,
  • Başvuru, değerlendirme, yetkilendirme, eğitim, performans, sözleşme vb. kayıtların güncel biçimde tutulması süreçlerini ilgili akreditasyon başkanlıkları ile koordineli olarak gerçekleştirmektedir.

Diğer yandan Müdürlüğümüz tarafından ilgili akreditasyon başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde; genel katılıma açık eğitimler, denetçi eğitimleri, hizmet içi eğitimler, denetçi deneyim paylaşım toplantıları, sektörel paylaşım toplantıları ve farklı kuruluşların bir araya gelmesiyle grup eğitimleri, eğitim için fiziki şartları uygun, öğrenmeyi kolaylaştıran ortamlarda ve aynı zamanda çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte TÜRKAK tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde eğitim sürecine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde rol almaktadır.

Müdürlüğümüz, sürekli gelişime açık, gelişim için doğru göstergeleri belirleyip uygulanmasına olanak tanıyan ve performans izlemeye dayalı bir sistematiği işletmektedir. Böylece son derece güçlü, tecrübeli, esnek fikirli ve nitelikli iç ve dış eğitimci kadrosu ile nitelikli hizmet vermektedir.

Akreditasyon faaliyetleri ile ilgili eğitim gereksinimlerine yüksek kalitede öğrenme çözümleri ve fırsatları sunarak bireylerin ve Kurumumuzun güçlenmesi amacıyla 2020 yılında yeniden yapılandırılan Müdürlüğümüz, öncü uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar ile ülkemizde akreditasyon altyapısının güçlenerek ilerlemesine katkı sağlamaktadır.

Büyüyen ekonomisi ile güçlü bir Türkiye’ye katkı sağlamak için Kurumumuzun sorumluğu olan akreditasyon faaliyetlerinin etkin ve kapsamlı olarak yürütülmesi amacıyla bünyesindeki denetçi ve teknik uzmanların yetkinliğinin artırılması ve katma değeri yüksek denetçi/teknik uzman kadrosunun sürekliliğinden ve birikiminden emin olunması hedefi bulunan Müdürlüğümüz, bu doğrultuda dinamik bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.