T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerHukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler ile Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektedir. Ayrıca Kurumumuzun taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Kurumumuzu temsil etmekte, dava ve icra işlemlerinin vekil sıfatı ile takibini yapmaktadır.

Diğer yandan, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile Kurumumuz arasında imzalanan Akreditasyon Sözleşmesi hükümlerine riayet edilmemesi durumlarında gerekli yasal takip yapılmakta, mevzuat değişiklikleri ve hazırlıkları kapsamında kanun, kararname ve yönetmelik değişiklik çalışmaları yürütülmekte ve adli ve idari yargıdan, mahkemelerin ara kararlarında Kurumumuzdan istedikleri bilgi ve belge taleplerine diğer birimler ile koordineli olarak cevap verilmektedir.

Kurumumuza ulaşan şikâyetin ve itirazların devam etmesi veya şikâyetin / itirazın çözümünün hukuki bir değerlendirme gerektirmesi durumlarında ya da Genel Sekreter tarafından gerekli görülen durumlarda konu, Hukuk Müşaviri vasıtası ile Şikâyet ve İtirazları Değerlendirme Kurulu’na (ŞİDEK) sunulmaktadır. Söz konusu kurulun sekretaryası da Birimimizce yapılmaktadır.

Birimimiz ayrıca hukuk danışmanlığı kapsamında; Kurumumuzun hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslakları, diğer birimlerimiz tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslakları, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulan diğer işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirmektedir.