T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

BirimlerStrateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı, ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde TÜRKAK’ın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere 2020 yılında oluşturulmuş bir başkanlıktır.

Başkanlığımız; Kurumumuzun bütçesinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerini yürüterek Kurumumuz bünyesindeki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Ayrıca yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Kurum muhasebe hizmetlerini yürütmek, harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, iç kontrol sisteminin kurulması da Başkanlığımızın görev alanına giren diğer faaliyetler arasında yer almaktadır.