T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

18.11.2022  Duyurular
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve İdari Personel Giriş Sınavı Duyurusu 2022
 1. SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

 1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI
 1. Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 1. Özel Şartlar:

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı pozisyonu için;

 1. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2021 veya 2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

İdari Personel Pozisyonu için;

 1. En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  
 2. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

 1. BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 - 4 Aralık 2022 tarihleri arasındadır.

 1. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  1. Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
  2. Yazılı özgeçmiş.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

 1. GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 9 Aralık 2022 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü Giriş sınavı 19 Aralık 2022 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo-1

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Gruplar

Unvanı

İlgili Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 2

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Tekstil Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 3

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Biyoloji

1

4

KPSS P2

70

Grup 4

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Kimya Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 5

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 6

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Makine Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 7

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

İnşaat Mühendisliği

2

8

KPSS P2

70

Grup 8

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

TOPLAM

15

60

Tablo-2

Gruplar

Unvanı

İlgili Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

İdari Personel

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı

2

8

KPSS P93

70

 1.  AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı, adayların;

 1. Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir.

 1. İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI KONULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü giriş sınavı, adayların;

 1. Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,
 2. T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 5. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 6. Genel yetenek ve genel kültürü,
 7. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

 1. AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr  adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 1. İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

 1.  BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 0 312 410 83 13

 1.  DİĞER HUSUSLAR

İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek aday atanmaya hak kazanacaktır. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Personel Alım Başvuruları

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı ve İdari Personel Giriş Sınavı Duyurusu 2022
 1. SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

 1. SINAVA KATILMA KOŞULLARI
 1. Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

 1. Özel Şartlar:

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı pozisyonu için;

 1. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2021 veya 2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

İdari Personel Pozisyonu için;

 1. En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  
 2. Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan Tablo-1 ve Tablo-2’de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

 1. BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 - 4 Aralık 2022 tarihleri arasındadır.

 1. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

 1. Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  1. Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
  2. Yazılı özgeçmiş.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

 1. GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 9 Aralık 2022 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü Giriş sınavı 19 Aralık 2022 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo-1

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Gruplar

Unvanı

İlgili Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 2

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Tekstil Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 3

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Biyoloji

1

4

KPSS P2

70

Grup 4

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Kimya Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 5

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 6

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Makine Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 7

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

İnşaat Mühendisliği

2

8

KPSS P2

70

Grup 8

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

TOPLAM

15

60

Tablo-2

Gruplar

Unvanı

İlgili Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

İdari Personel

Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı

2

8

KPSS P93

70

 1.  AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı, adayların;

 1. Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir.

 1. İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI KONULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü giriş sınavı, adayların;

 1. Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,
 2. T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 4. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 5. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 6. Genel yetenek ve genel kültürü,
 7. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

 1. AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr  adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 1. İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

 1.  BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 0 312 410 83 13

 1.  DİĞER HUSUSLAR

İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek aday atanmaya hak kazanacaktır. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.