T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

02.08.2022  Duyurular
Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu-2022

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı

Sonuç Duyurusu

Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı Sonucu Asil ve Yedek Kazananlar Listesi için tıklayınız

Açıklama:

A- Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı sonucunda aslen atanmaya hak kazananın, atama işlemlerinin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki ilgili belgeleri;

1) Atama başvuru dilekçesi. ( Form için tıklayınız)

2) Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

3) Sağlık Durumu Raporu;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hüküm kapsamında "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması" gerektiğine dair kararın (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmesi gerekmektedir)

4) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir),  

5) Mal bildirimi formu arkalı önlü tek nüsha olacak (Form için tıklayınız)

17.08.2022 Saat 18:00’e kadar elden ya da posta yolu ile Türk Akreditasyon Kurumu Mustafa Kemal Mahallesi 2125 inci sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresine teslim ederek atamasının yapılmasını talep etmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde anılan atama başvuru dilekçesini teslim etmeyerek atanmayı talep etmeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.

Bilgi için iletişim numaraları : ( 0 312 ) 410 83 91

B- Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edilene göreve başlaması ayrıca yazılı olarak bildirilecek olup ilgilinin, göreve başlama yazısının kendisine tebliğ edildiği günü takip eden on beş gün içerisinde göreve başlaması gerekmektedir. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın on beş gün içerisinde göreve başlamayan ya da tebligat adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamış olanın atanma onayı iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aşamaz.

Kendisine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı sonuç listesine göre yedekten atama yapılacaktır. Hukuk Müşaviri Giriş Sınavı sonuç listesine göre yedekte yer alan adayın hakları sınav sonucunun ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlanen duyurulur.