T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Duyurular

18.03.2020  Duyurular
Koronavirüs salgını sebebi ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca dikkate alınacak hususlar hakkında

Tüm Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, salgın ve etkileriyle nasıl başa çıkacaklarını vaka bazında değerlendirmelidir. Bu değerlendirmenin temeli yasal gereklilikler, yetkili otoritelerce ilan edilen tedbirler ile sözleşme tarafları veya program sahiplerinin hükümleridir.

TÜRKAK, fiili durum ile ilgili olarak ILAC, IAF ve EA kuralları çerçevesinde akreditasyon faaliyetlerinin sekteye uğramaması için çeşitli alternatif çözüm yollarını değerlendirmektedir. Zorunlu hallerde, mümkün ve uygun olduğunda, TÜRKAK, denetimleri uzaktan yapmak, doküman/kayıt incelemesi yapmak veya gerekirse yeniden planlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. 

Belgelendirme kuruluşları IAF ID 3:2011 "Akreditasyon Kuruluşlarını, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarını ve Belgelendirilmiş Kuruluşları Etkileyen Olağanüstü Olayların veya Durumların Yönetimi" dokümanı doğrultusunda gerekli önlemleri uygulamalıdır. Diğer UDK’lar da bu dokümandaki önlemlerden kendi durumlarına uygun olanları uygulamalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları, koronavirüs salgını sebebi ile uzaktan denetim tekniklerini kullanabilirler veya yukarıda belirtilen dokümandaki erteleme sürelerini uygulayabilirler. Tetkikler için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması durumunda,  IAF MD 4 :2018 “Tetkik / Denetim için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin  (ICT) kullanılması için IAF zorunlu dokümanı"nın gereklerine uymalıdır. Ayrıca, bu durumda kullanılabilecek uzaktan denetim ilkeleri hakkında bilgilendirici IAF ID 12: 2015 “Uzaktan Denetim Prensipleri" dokümanı bulunmaktadır. Bununla birlikte, düzenleyici kurumların ve program sahiplerinin özel şartlarının bulunması halinde bu şartlar dikkate alınmalıdır.  

Laboratuvarların ISO/IEC 17025:2017 versiyonuna geçişi ile ilgili politikaya göre en geç 30 Kasım 2020 tarihine kadar revizyon geçişlerinin tamamlanması gerekmektedir. Ancak; salgının etkileri göz önünde bulundurarak TÜRKAK yeni versiyona geçişleri, uzaktan denetim, denetimi yeniden planlamak veya doküman/kayıt incelemesi yoluyla yapabilir. Diğer taraftan,  ILAC tarafından yayınlanacak politikalar çerçevesinde gerektiğinde tekrar değerlendirme yapılacak ve ilgili taraflara duyurulacaktır. 

Faaliyetleri koronavirüs sebebiyle etkilenen tüm Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları salgınının kendilerine olan etkileri ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemleri almalı ve ilgili tüm kayıtları muhafaza etmelidir ve talep edilmesi halinde TÜRKAK’a sunmalıdır.

Risk değerlendirme sonucunda bir faaliyetin (kalibrasyon, test, analiz, belgelendirme vb.) farklı sebeplerle gerçekleştirilememesi ya da standarttan ve ilgili dokümanlardan sapma durumu mevcutsa (cihaz arızası ve salgın sebebiyle arızanın giderilememesi, kritik personel eksiklikleri, sarf malzeme temin edilememesi gibi) bu durumlar için gerçekleştirilen risk değerlendirme faaliyetleri ve ilgili kayıtlar saklanmalı ve talep edildiğinde TÜRKAK ile paylaşılmalıdır.

Risk değerlendirme asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir.

  • Etkilenen uygunluk değerlendirme faaliyeti, lokasyonu ve ilgili faaliyetin devam edip etmediği
  • Akreditasyona esas standart veya ilgili dokümanlardan sapma olup olmadığı
  • Riskli bulunan süreçler için kaplamın değerlendirilmesi
  • UDK’nın faaliyet planı (sürecin nasıl yönetildiği ve risk mevcutsa ne zaman kabul edilebilir hale geleceği)

Daha fazla bilgi için:

https://www.iaf.nu/

https://iaffaq.com/

https://ilac.org/

https://european-accreditation.org/