T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

07.04.2022  Makaleler
Akreditasyon Hangi Durumlarda Askıya Alınır?

P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedüründe "Askıya Alma, Geri Çekme, Kapsam Değişikliği" başlığı altında bir Uygunluk Değerlendirme Kuruluşunun (UDK) akreditasyonunun TÜRKAK tarafından askıya alınmasının gerekçeleri şu şekilde anlatılmaktadır:

a) UDK’nın yeterliliğinin ortadan kalktığının denetimlerle ya da şikâyet vb. başka bir yolla elde edilen objektif delillerle tespit edilmesi,
b) UDK’nın yapısının veya faaliyetlerinin ilgili akreditasyon standartlarındaki tarafsızlık şartlarını ihlal ettiğinin denetimlerle ya da şikâyet vb. başka bir yolla elde edilen objektif delillerle tespit edilmesi,
c) UDK’nın akredite edilen faaliyetlerini etkileyen personel, yerleşim, teçhizat ve yönetim değişikliklerinin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin TÜRKAK tarafından potansiyel risk olarak değerlendirilmesi,
d) UDK’nın, aşağıda belirtilen değişiklikleri akreditasyon sözleşmesinde belirtilen sürede TÜRKAK’a bildirmemesi,

  • Yasal, ticari veya organizasyonel statüsü,
  • Organizasyon yapısı, üst yönetim ve yetkili personel,
  • Ana politikalar ve prosedürler,
  • Yerleşim durumu ve kaynaklar, personel ve teçhizat,
  • Akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri ile akreditasyon gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyebilecek diğer hususlar,
  • Yurtdışı faaliyetlerine ilişkin kapsam, temsilcilik, adres ve kişilerle ilgili değişiklikler.

e) Gözetim denetimleri sırasında tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yapılan düzeltici faaliyet kayıtlarının 3 ay içerisinde TÜRKAK’a sunulmaması veya sunulan düzeltici faaliyetlerin yeterli bulunmaması,
f) Mücbir sebep veya zorunluluk hali olmaksızın planlanan gözetim denetimlerinin kuruluş tarafından reddedilmesi veya kuruluştan kaynaklı sebeplerle zamanında gerçekleştirilememesi,
g) UDK’nın, TÜRKAK ile imzaladığı sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
h) UDK’nın, TÜRKAK tarafından duyurulan akreditasyonla ilgili yeni şartlara ve kriterlere verilen süre içerisinde uygunluk sağlayamaması,
i) Kuruluşun mali yükümlülüklerini fatura kesim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yerine getirmemesi,
j) UDK’nın akreditasyon sertifikası ve akreditasyon markasını yanıltıcı şekilde kullanması
k) Denetim esnasında UDK veya UDK çalışanlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı denetimin yarıda kesilmesi,
l) UDK’nın uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yönetici, karar verici, denetçi, değerlendirici, sınav yapıcı, belge düzenleyici, belge/sertifika/rapor onaylayıcı olarak; son 3 yıl içerisinde sahte belge düzenleme, kasten yanlış bilgi verme, kayıt altına alınmamış belge düzenleme, gerçekleştirilmediği halde tetkik/muayene/test/kalibrasyona ilişkin rapor düzenleme, tetkik/muayene/kalibrasyon/test verilerinde kasten değişiklik yapma vb. akreditasyona ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine olan güveni sarsıcı faaliyetleri objektif delillerle kanıtlanmış kişilerin görevlendirilmesi,
m) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından biriyle mahkûm olan kişilerin UDK’nın ortağı olması veya uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yönetici olarak görev almaları,
n) UDK’nın akreditasyon çevrimi içerisinde akredite olduğu kapsamlarda ilgili rehberlerde belirtilen gerekli asgari uygulamayı gösterememesi, tanık denetimleri organize edememesi veya akredite olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetini ilgili dokümanlarda belirlenen sürede gerçekleştirmemiş olması,
o) Bir UDK’nın, TÜRKAK’ın akreditasyon faaliyetlerinde dayanak olarak kullandığı ISO/IEC 17025, ISO 15189 ve benzeri standartlar kapsamında belgelendirme, akreditasyon, tanınma veya yeterlilik verilmesi gibi faaliyetlerde bulunması,
p) İlgili akreditasyon programında özel olarak belirtilen ve askıya alınmayı gerektiren diğer durumların tespit edilmesi hallerinde UDK’nın akreditasyonu kısmen veya tamamen askıya alınır.

Kaynak: P701 - Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Prosedürü

Alındı: 07.04.2022