T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

17.02.2022  Makaleler
Akredite Edilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Uyması Gereken Kurallar

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesine göre:

(1) Akredite edilen bir uygunluk değerlendirme kuruluşu müşterilerine, akredite edildiği kapsamlarda, belirlenmiş akreditasyon esaslarına ve akreditasyon sözleşmesindeki şartlara uygun hizmet vermekle yükümlüdür.

Uluslararası standartlara ve akreditasyon sözleşmesine aykırı davranılması durumunda ilgili dokümanlardaki hükümlere göre hareket edilir.

Akreditasyon İçin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Uyması Gereken Kurallar
(2) Akredite edilen kuruluş;
a) Akreditasyon sözleşmesindeki şartlara uygun şekilde faaliyet gösterir,
b) Sadece, akreditasyon kapsamında belirtilen konular için akredite olduğunu beyan eder,
c) Vermekte olduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerinin, akredite edilen kapsam ile akreditasyon kapsamı dışında kalan faaliyet konuları arasında müşterilerin rahatça ayrım yapmasına yardımcı olacak şekilde prosedürler oluşturur ve uygular,
ç) Akreditasyonla ilgili olarak Hizmet Ücretleri Rehberinde belirtilen ve fatura edilen ücretleri TÜRKAK’a zamanında öder,
d) Verilen akreditasyon belgesi ve markasını, yanıltıcı ve belirlenen kurallara aykırı şekilde kullanamaz, TÜRKAK’ın bu konuda yapacağı ikaz ve talepleri dikkate alıp düzeltici işlem gerçekleştirir,
e) Akreditasyonun askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, akredite edilmişlik halini gösteren materyalin kullanımını derhal durdurur ve akredite kuruluş statüsünü belirten reklamlara son verir,
f) Reklam, promosyon çalışmaları ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinde, ilgili ulusal ve uluslararası dokümanlarda belirtilen şartlara uyar, bu konuda TÜRKAK’tan gelecek düzeltme talebi ve uyarıların gereğini yerine getirir,
g) Akredite edildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsayan yeterli bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırır (ancak kamu kuruluşlarının güvence beyanında bulunması yeterlidir),
ğ) Akreditasyonu geri çekilen veya kapsamı daraltılan UDK, akreditasyonunun geri çekilmesi/daraltılması ve bunun sonuçları hakkında müşterilerini bilgilendirir. Bu doğrultuda yapmış olduğu faaliyetlerin kayıtlarını TÜRKAK’a sunar,
h) TÜRKAK tarafından bildirilen alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin işlemleri görüntülü kayda alma, araç takip sistemi ile izleme ve diğer elektronik kayıt sistemleri ile kayıt altına alır,
ı) TÜRKAK tarafından oluşturulan web uygulamalarına, uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin verileri girer ve benzeri diğer yükümlülükleri yerine getirir.


(3) UDK kendi akreditasyonuna ilişkin, aşağıdaki değişiklikleri akreditasyon sözleşmesinde belirtilen süreler içinde TÜRKAK’a bildirir:
a) Yasal, ticari veya organizasyonel statüsü,
b) Organizasyon yapısı, üst yönetim ve yetkili personel,
c) Ana politikalar ve prosedürler,
ç) Yerleşim durumu ve kaynaklar, personel ve teçhizat,
d) Akreditasyon kapsamındaki faaliyetleri ile akreditasyon gerekliliklerini yerine getirme kabiliyetini etkileyebilecek diğer hususlar,
e) Yurtdışı faaliyetlerine ilişkin kapsam, temsilcilik, adres ve kişilerle ilgili değişiklikler.

 

Kaynak: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

Alındı: 17 Şubat 2022