T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Makaleler

27.04.2022  Makaleler
Onaylanmış Kuruluş Adayı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İçin Şartlar Nelerdir?

Onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşları için aranan şartlar R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi'nde aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1. UDK ulusal yasa altında kurulmuş ve tüzel kişiliğe haiz olmalıdır.
2. UDK denetlediği organizasyon veya üründen bağımsız 3. taraf kuruluş olmalıdır (Bu şartın karşılanması için, kuruluşun ana sözleşmesinde tanımlanan faaliyet alanları sadece 3. taraf uygunluk değerlendirme faaliyetleri olabilir. ).
   Denetlediği ürünün tasarımına, üretimine, tedarik edilmesine, montajına, kullanımına veya bakımına karışan, mesleki birliğe veya derneğe ait bir kuruluş, bağımsızlığını ve herhangi bir çıkar çatışmasının olmadığını gösterdiği takdirde 3. taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.
3. UDK, üst yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini icra eden personel, denetlediği ürünlerin tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi, montajcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı olmadığı gibi bu tarafların herhangi birisinin yetkili temsilcisi de olmamalıdır. Bu şart, kişisel amaçlar için söz konusu ürünlerin kullanılmasına veya uygunluk değerlendirme kuruluşunun operasyonları için gerekli olan denetlenmiş ürünlerin kullanılmasına mani değildir.
   UDK, üst yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerini icra eden personeli, denetlediği ürünlerin direkt olarak tasarımına, üretimine, inşasına, pazarlanmasına, kurulumuna, kullanımına veya bakımına karışmayacağı gibi, bu faaliyetleri yapan tarafların temsilciliğini de yapamaz. Ayrıca, yetkilendirilecekleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, kararlarının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve dürüstlüğü ile çelişebilecek herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Bu durum özellikle danışmanlık hizmetleri veremeyecekleri anlamını taşır.
   UDK, şube ve çalıştırdığı taşeronların faaliyetlerinin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tarafsızlığı, objektifliği ve gizliliğini etkilememesini sağlamalıdır.


4. UDK ve personeli, belirli alanda gerekli teknik yeterlilik ve en üst düzeyde mesleki dürüstlük ile uygunluk değerlendirme faaliyetlerini icra etmelidir. Özellikle faaliyetin sonuçlarından çıkarı olan kişi ve veya gruplar açısından, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sonuçlarını veya kararlarını etkileyebilecek özellikle finansal baskılar ve tahriklerden arınmış olmalıdır.
5. UDK, yasanın ilgili bölümü ile tevdi edilen ve yetkilendirileceği görevlerle ilgili olarak, ister kendisi tarafından, ister kendi yerine ve kendi sorumluluğu altında icra edilecek olsun, bütün uygunluk değerlendirme görevlerini icraya yetkin olmalıdır. Her zaman ve her uygunluk değerlendirme prosedürü ve yetkilendirildiği ürünlerin her çeşit veya kategorisi için uygunluk değerlendirme kuruluşu aşağıda tanımlanan; şartları sağlamalıdır.
   (a) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmek için teknik bilgi, yeterli ve uygun tecrübeye personele sahip olmak.
   (b) İcra edilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini uygun olan prosedürlerin şeffaflığına ve çoğaltılmasına imkan verecek şekilde tanımlamak. Onaylanmış kuruluş kapsamında ve diğer faaliyetler olmak üzere yürütülen görevler arasında ayırımı sağlayan uygun politika ve prosedürlere sahip olmak.
   (c) Faaliyetlerin yapılması için, faaliyet gösterilecek sektörün ölçeği, yapısı, sorgulanan ürün teknolojisinin karmaşıklığının derecesi ve üretim sürecinin yapısını (seri veya yığın) dikkate alan prosedürlere sahip olmak.
   Ayrıca UDK uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirmek için gerekli araçlara sahip olmalı ve tüm gerekli tesis ve ekipmanlara erişebilmelidir.
6. Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini icradan sorumlu personel;
   (a) UDK’nın yetkilendirildiği bütün uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle ilgili geçerli teknik ve mesleki eğitime,
   (b) İcra ettikleri denetimlerin şartları hakkında yeterli bilgiye ve denetimler için yetkiye,
   (c) Uygulanabilir uyumlaştırılmış standartların, temel gereklerin, ilgili AB uyum yasal şartlarının ve yönetmeliklerinin uygulanması hakkında yeterli bilgi ve anlayışa,
   (d) Denetimlerin icra edildiğini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları yazma kabiliyetine sahip olmalıdır.
7. UDK, üst yönetim ve personelinin tarafsızlığı güvence altına alınmalıdır.
Üst yönetimin ve denetim personelinin ücretlendirmesi, icra edilen muayene sayı ve sonucuna bağlı olmamalıdır.
8. Ulusal yasaya göre devlet tarafından üstlenilmedikçe veya üye ülke direkt olarak uygunluk değerlendirmeden sorumlu olmadıkça, UDK mesuliyet sigortası yaptırmalıdır.
9. UDK personeli, yasanın ilgili bölümü veya yasayı uygulayan herhangi bir ulusal yasa şartı altında görevlerini icra ederken elde ettikleri bütün bilgilere dair mesleki gizliliğe dikkat etmelidir. Mülkiyet hakları korunmalıdır.
10. UDK, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve AB uyum yasaları altında yapılanmış onaylanmış kuruluş koordinasyon grup faaliyetlerine katılmalı veya denetim personelinin bu çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Bu grupların çalışma sonucu olarak üretilen dokümanlara ve idari kararlara genel rehber olarak başvurmalıdır.

Kaynak: R10.13 Onaylanma Amaçlı Akreditasyon Rehberi

Alındı: 27 Nisan 2022