T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Personel Alım Başvuruları

2 (İki) Destek Personeli Alınacaktır

Not: Ülkemizde yaşanan deprem hadisesi dolayısıyla ilanda yer alan başvuru tarihleri güncellenmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Sözlü Olarak Yapılacak Giriş Sınavı ile 2 (iki) Destek Personeli (Hizmetli) Pozisyonuna Personel Alacaktır.

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)

PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - GENEL BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 (iki) Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI ve KONTENJANLAR

Genel Koşullar:

Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

Özel Koşullar

a) Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 60 ve üzerinde puan almış olmak.

c) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Tablo-1: Destek Personeli Giriş Sınavı Bilgileri ve Kontenjanlar

Atama Yapılacak Pozisyonun

Grup

Unvanı

Aranan Nitelikler, Öğrenim Programı ve İş Tanımı

Atama Yapılacak Pozisyon Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

2022 Yılı KPSS (B) Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Destek Personeli

(Temizlik- Basit Bakım Onarım İşleri)

  • Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
  • MEB onaylı “işletmelerde hijyen” belgesi sahibi olmak.
  • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  • Söz konusu pozisyon temizlik, basit bakım ve onarım, yiyecek-içecek servisi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılacaktır.

2

8

KPSSP94

60

III-BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 03-20 Şubat 2023 tarihleri arasında.

IV-BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

c) Yazılı özgeçmiş.

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksikliklerden aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 24 Şubat 2023 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir.

Sözlü Giriş Sınavı 3 Mart 2023 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI-SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

f) Genel yetenek ve genel kültürü,

g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday asil olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen atama yapılacak pozisyon sayısını geçmemek üzere ilan edilen yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) puanın üzerinde almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VIII- İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Personel Alımı/Bilirkişi Başvuruları” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: (0 312) 410 83 13

X- DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre atamaları yapılıp Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz.

Kamuoyuna duyurulur.